slider

Statut

statut-pdf-1 statut-pdf-2 statut-pdf-3 statut-pdf-4 statut-pdf-5 statut-pdf-6 statut-pdf-7 statut-pdf-8 statut-pdf-9

Media o nas !

Cele fundacji

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

1. Dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.

2. Ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających ratowania życia i zdrowia , środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonych dla ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów.

3. Pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , a także pomoc w usamodzielnianiu się .

4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – finansowanie działań mających na celu rehabilitację , aktywizację zawodową i podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic , warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów .

5.Edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych , dotkniętych biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Referencje

Dokumenty – Sprawozdania

Dokumenty :
krs-pdf
regon-pdf
statut-pdf

NIP

Sprawozdania :
Bilans 2012

INFORMACJA DODATKOWA2012

Kopia RACHUNEK WYNIKÓW2012

SPRAWOZDANIE Z ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2013 FINANSOWA

Sprawozdanie Zbiórki publiczna 2012 INFORMACJA DODATKOWA2013

Sprawozdanie merytoryczne Bilans- 2013

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2014.doc-korekta

Sprawozdanie merytoryczne.2014

Sprawozdaniemerytoryczne 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne_2018

Sprawozdanie merytoryczne_2019

pozowlenie 2014 I

pozwolenie 2014 II

Dotacje

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Find out more