Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

1. Dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.

2. Ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających ratowania życia i zdrowia , środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonych dla ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów.

3. Pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , a także pomoc w usamodzielnianiu się .

4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – finansowanie działań mających na celu rehabilitację , aktywizację zawodową i podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic , warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów .

5.Edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych , dotkniętych biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.