Możesz nam pomóc wpłacając na konto:

89175000120000000021949213 tytuł wpłaty (cele statutowe)

14175000120000000021949302 tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Znajdziesz nas również na portalach internetowych !!!

Siepomaga  /  Chcę Pomagać  /  Domore  oraz na Facebook

Możesz przekazać nam swój 1% podatku

KRS: 0000389968

Firma może dokonać odliczeń na podstawie:

w przypadku osób fizycznych:

art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Art. 26 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot: (…) 9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele, (…)

w przypadku osób prawnych:

art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu: 1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,